พิธีมอบประกาศนียบัตร T Mark 2019

                   "ก๊อกน้ำ PP ได้รับ T Mark ประจำปี 2019"

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark  (T MARK) ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มี คุณภาพคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม จำนวน 22 รายจากผู้สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ 497 ราย